Skip to main content

Thomas Willis, Proteus Vinctus (1655)