Skip to main content

James Thomas, An English Prosodia (1685)